Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie

Haczów 573, 36-213 Haczów

tel. 13 43 91 002 / gops@haczow.pl / NIP 6861446663 /  REGON 004010596

 

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  https://gops.haczow.pl/bip

 

Dostępność

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików publikowanych przed wejściem ustawy nie jest dostępna cyfrowo
 • część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików pdf (skan dokumentu)

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP posiada następujące ułatwienia:

 • wersja kontrastowa (czarne tło, białe i żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Skróty klawiaturowe

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 10.11.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji 16.05.2022 r.

 

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację przygotowano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Zawojska, adres poczty elektronicznej gops@haczow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na nr telefonu 13 4391002 wew. 38. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

GOPS Haczów, 36-213 Haczów 573
 
Informacje dla osób niepełnosprawnych:
W przypadku gdy klient chce skorzystać z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie, powinien skierować się do wejścia bocznego od strony cmentarza.

Za budynkiem Urzędu Gminy wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W ośrodku pomocy społecznej nie ma pętli indukcyjnych.

Toaleta znajdująca się na parterze GOPS jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje

Liczba wyświetleń: 391
Utworzono dnia: 10.11.2020
Dokument wprowadził:
Marta Zawojska
Dokument opublikował:
Marta Zawojska
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie

Historia publikacji

 • 17.05.2022 08:28, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 09.03.2021 13:15, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 10.11.2020 12:14, Administrator
  Dodanie strony: Deklaracja dostępności