Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnie miejsce zameldowania było w Gminie Haczów.

Utworzono dnia 05.12.2022

Haczów, dnia  05.12.2022 r.

GOPS.261.1.2022

Formularz rozeznania rynku

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnie miejsce zameldowania było w Gminie Haczów.

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie

36-213 Haczów 573

NIP 686 144 66 63

Tel. 134391002

e-mail: gops@haczow.pl

 

 1. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości  nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych netto w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Haczowie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 2/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie z dnia 4 stycznia 2021 roku w związku z art. 17 ust.1 pkt 3, art.36 pkt 2 lit. i, art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268z późn. zm.) GOPS Haczów składa zapytanie ofertowe na udzieleniu tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych mężczyzn i kobiet, dla których Gmina Haczów jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały, na zasadach określonych w art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Nr zadania

Tytuł zadania

Liczba miejsc

Termin realizacji zadania

1

Udzielenie schronienia w schronisku dla bezdomnych mężczyzn, z terenu gminy Haczów

2

1 styczeń 2023 – 31 grudzień 2023

2

Udzielenie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet, z terenu gminy Haczów

1

1 styczeń 2023 – 31 grudzień 2023

3

Udzielenie schronienia w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi, z terenu gminy Haczów

1

1 styczeń 2023 – 31 grudzień 2023

4

Udzielenie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet z usługami opiekuńczymi, z terenu gminy Haczów

1

1 styczeń 2023 – 31 grudzień 2023

5

Udzielenie schronienia w noclegowni dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu gminy Haczów

1

1 styczeń 2023 – 31 grudzień 2023

6

Udzielenie schronienia w ogrzewalni dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu gminy Haczów

1

1 styczeń  2023 – 31 grudzień 2023

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 6 części.

Opis realizacji zadania:

 1. Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2
 1. Zadanie winno być zrealizowane na rzecz osób bezdomnych z terenu gminy Haczów w okresie wskazanym w Zapytaniu.
 2. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie wraz z wyżywieniem (śniadanie, obiad dwudaniowy, kolacja) oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
 3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie i standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).
 4. Schronisko dla bezdomnych prowadzone przez Wykonawcę powinno funkcjonować i realizować zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.)
 5. Udzieleniem schronienia w formie schroniska będą objęte osoby bezdomne z terenu gminy Haczów legitymujące się decyzją administracyjną po zawarciu kontraktu socjalnego.
 6. Osoby bezdomne z terenu gminy Haczów będą zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt w placówce zgodnie z uchwałą NR IX/80/2019 Rady Gminy Haczów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.)
 7. Zastrzega się prawo kontroli prawidłowości wykonania usługi o każdej porze i w każdym miejscu.
 8. Wykonawca wyłoniony z zapytania obowiązany jest do prowadzenia i udostępnienia GOPS dokumentacji dotyczącej przebywających mieszkańców w schronisku.
 9. Wykonawca realizujący zadanie zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 10. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania GOPS o niezgłoszeniu się, nieprzebywaniu klienta w placówce przez okres dłuższy niż przez kolejne 3 dni.
 11. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego lub telefonicznego poinformowania o sytuacji wydalenia klienta z placówki z podaniem przyczyny w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zdarzenia.
 12. Sposób rozliczenia usług schronienia i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych z Gminy Haczów:
  1. Rozliczenie usług przez wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do dnia 25 grudnia.
  2. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury/noty księgowej do GOPS w Haczowie.
  3. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury/noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.
  4.  Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za dochowanie obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz za przygotowanie dokumentów tj. ewidencji mieszkańców placówki, list obecności klientów.

13. Liczba osób wymagających schronienia – ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Haczów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia w/w liczby osób w zależności od rzeczywistych potrzeb. Zapłata nastąpi za faktyczną liczbę osób bezdomnych korzystających ze schroniska.

B. Zadanie Nr 3 i Zadanie Nr 4

 1. Zadanie winno być zrealizowane na rzecz osób bezdomnych z terenu gminy Haczów w okresie wskazanym w Zapytaniu.
 2. Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi, wyżywieniem (śniadanie, obiad dwudaniowy, kolacja) oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
 3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie i standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).
 4. Schronisko dla bezdomnych prowadzone przez Wykonawcę powinno funkcjonować i realizować zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.)
 5. Udzieleniem schronienia w formie schroniska będą objęte osoby bezdomne z terenu gminy Haczów legitymujące się decyzją administracyjną o przyznaniu tymczasowego schronienia.
 6. Osoby bezdomne z terenu gminy Haczów będą zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt w placówce zgodnie z uchwałą NR IX/80/2019 Rady Gminy Haczów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.)
 7. Zastrzega się prawo kontroli prawidłowości wykonania usługi o każdej porze  i w każdym miejscu.
 8. Wykonawca wyłoniony w konkursie obowiązany jest do prowadzenia i udostępnienia GOPS dokumentacji dotyczącej przebywających mieszkańców w schronisku.
 9. Wykonawca realizujący zadanie zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 10. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania GOPS o niezgłoszeniu się, nieprzebywaniu klienta w placówce przez okres dłuższy niż przez kolejne 3 dni.
 11. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego lub telefonicznego poinformowania o sytuacji wydalenia klienta z placówki z podaniem przyczyny w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zdarzenia.
 12. Sposób rozliczenia usług schronienia i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych z Gminy Haczów:
  1. Rozliczenie usług przez wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do dnia 25 grudnia.
  2. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury/noty księgowej do GOPS w Haczowie.
  3. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury/noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.
  4. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za dochowanie obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz za przygotowanie dokumentów tj. ewidencji mieszkańców placówki, list obecności klientów.

13. Liczba osób wymagających schronienia – ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Haczów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia w/w liczby osób w zależności od rzeczywistych potrzeb. Zapłata nastąpi za faktyczną liczbę osób bezdomnych korzystających ze schroniska.

C.  Zadanie Nr 5

 1. Zadanie winno być zrealizowane na rzecz osób bezdomnych z terenu gminy Haczów w okresie wskazanym w Zapytaniu.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie i standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczym  i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896) Wykonawca zapewnienia standardy świadczonych usług, kwalifikacje osób świadczących usługi   w Noclegowni, standard obiektu zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem.
 3. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować osoby bezdomne z terenu Gminy Haczów skierowane przez GOPS Haczów lub bez skierowania, dowożone jak również zgłaszające się osobiście.
 4. Pomoc przyznawana w formie tymczasowego schronienia w noclegowni nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.
 5. Zastrzega się prawo kontroli prawidłowości wykonania usługi o każdej porze i w każdym miejscu.
 6. Podmiot wyłoniony z zapytania obowiązany jest do prowadzenia i udostępnienia GOPS dokumentacji dotyczącej przebywających tam osób;
 7. Wykonawca realizujący zadanie zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 8. Sposób rozliczenia usług schronienia i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Haczów:
  1. Rozliczenie usług przez wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do dnia 25 grudnia.
  2. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury/noty księgowej do GOPS w Haczowie.
  3. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury/noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.
  4. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za dochowanie obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz za przygotowanie dokumentów tj. ewidencji mieszkańców placówki, list obecności klientów;
  5. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia do 10-go dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni miesięcznych informacji do GOPS Haczów składających się z:

• ewidencji mieszkańców z terenu gminy Haczów kierowanych do placówki przez GOPS oraz inne podmioty w trybie interwencyjnym,

• list obecności podpisanych przez w/w osoby bezdomne

 1. Liczba osób wymagających schronienia – ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Haczów Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia w/w liczby osób w zależności od rzeczywistych potrzeb. Zapłata nastąpi za faktyczną liczbę osób bezdomnych korzystających z noclegowni.

 

D.  Zadanie Nr 6

 1. Zadanie winno być zrealizowane na rzecz osób bezdomnych z terenu gminy Haczów w okresie wskazanym w Zapytaniu. 
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie i standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczym i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896) Wykonawca zapewnienia standardy świadczonych usług, kwalifikacje osób świadczących usługi w Ogrzewalni, standard obiektu zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem.
 3. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować osoby bezdomne z terenu Gminy Haczów skierowane przez GOPS Haczów lub bez skierowania, dowożone jak również zgłaszające się osobiście.
 4. Pomoc przyznawana w formie tymczasowego schronienia w ogrzewalni nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.
 5. Zastrzega się prawo kontroli prawidłowości wykonania usługi o każdej porze  i w każdym miejscu.
 6. Podmiot wyłoniony z Zapytania obowiązany jest do prowadzenia i udostępnienia GOPS dokumentacji dotyczącej przebywających tam osób.
 7. Wykonawca realizujący zadanie zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 8. Sposób rozliczenia usług schronienia i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Haczów:
  1. Rozliczenie usług przez wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do dnia 25 grudnia.
  2. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury/noty księgowej do GOPS w Haczowie.
  3. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury/noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.
  4. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za dochowanie obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz za przygotowanie dokumentów tj. ewidencji mieszkańców placówki, list obecności klientów.
  5. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia do 10-go dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni miesięcznych informacji do GOPS Haczów składających się z:

• ewidencji mieszkańców z terenu gminy Haczów kierowanych do placówki przez GOPS oraz inne podmioty w trybie interwencyjnym,

• list obecności podpisanych przez w/w osoby bezdomne.

 1. Liczba osób wymagających schronienia – ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Haczów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia w/w liczby osób w zależności od rzeczywistych potrzeb. Zapłata nastąpi za faktyczną liczbę osób bezdomnych korzystających z ogrzewalni.

 

IV.  Termin realizacji zamówienia:  od 1 stycznia 2023 r.  do 31 grudnia 2023 r.

V. Kryteria oceny oferty:

1.Zgodność zakresu oferowanej usługi z przedmiotem opisu zamówienia oraz przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów – warunek formalny. Niespełnienie przez Wykonawcę warunku formalnego powoduje odrzucenie złożonej oferty.

2.Kryterium wyboru oferty:

-cena brutto za 1 dzień pobytu,

-prawo pierwszeństwa wyboru mają placówki udzielające tymczasowego schronienia osobie bezdomnej, w której osoba nieprzerwalnie przebywa.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, poprawiania błędów formalnych. O zaistnieniu takiej konieczności Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. W w/w powiadomieniu Zamawiający wyznaczy Wykonawcy nieprzekraczalny termin na poprawienie błędów lub uzupełnienie braków – niedokonanie tego skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.

W przypadku dwóch ofert o jednakowej cenie zostanie wybrana oferta w najbliższej lokalizacji od gminy Haczów.

VI.  Wyjaśnienia i modyfikacja zapytania ofertowego

Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe.

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

VII. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII.    Obowiązki wykonawcy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę podkarpackiego.
 5. Spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

IX.   Wymagane dokumenty:

- aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,

-  w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

-  w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,

- pełnomocnictwo lub dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego. Do oferty należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające to upoważnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

-  odpis statutu- jeżeli dotyczy.

X.  Szczegółowe warunki realizacji zadania

 1. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego postępowania są: w sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego – Pani Ewa Wais Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie tel. 13 4391002 wew. 28, w sprawach proceduralnych – Pani Marta Zawojska  tel. 13 4391002 wew. 38.
 2. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w dni robocze w godz. 730 – 1530.
 3. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych”.
 4. Ofertę cenową wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą, poczta elektroniczna na adres e-mail Zamawiającego: gops@haczow.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Haczowie, 36-213 Haczów 573  do dnia 14 grudnia 2022 r. do godz. 15:30.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach regulaminowych Zamawiającego, nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, m.in. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej tj. odwołania.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy 
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków
 3. Klauzula informacyjna RODO

                                                                                                                      Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                       Ewa Wais

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 18

W poprzednim tygodniu: 58

W tym miesiącu: 45

W poprzednim miesiącu: 241

Wszystkich: 9533

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

1