Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności dla dzieci z autyzmem dziecięcym

Utworzono dnia 02.06.2022

Ogłoszenie

na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,     a w szczególności dla dzieci z autyzmem dziecięcym

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie poszukuje kandydata/kandydatki do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności dla dzieci z autyzmem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą wykonywanie w miejscu zamieszkania dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo, nie więcej niż 20 godzin w miesiącu.

1. Zakres i termin wykonywanych czynności: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności oraz asystowanie w codziennych czynnościach życiowych w okresie od czerwca 2022 r. (od dnia podpisania umowy) do 31 grudnia 2022 roku.

2. Niezbędne wymagania:

Osoba wykonująca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi musi spełniać wymagania określone w  Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)

1. Posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Wykazać się najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym,
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym,
5) zakładzie rehabilitacji,
6) innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
3. Posiadanie przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, określone w ust. 1 rozporządzenia, co najmniej rocznego stażu pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2  i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4.Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług, np.:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
2) kształtowania nawyków celowej aktywności,
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

3. Wymagane dokumenty:

1) CV,

2) List motywacyjny,

3) Dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia),

4) Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopia),

5) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

6) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego,

7) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa seksualne,

8) Klauzula RODO.

4. Sposób przygotowania oferty:

Dokumenty należy sporządzić  w formie pisemnej, w języku polskim, podpisać i złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dziecko autystyczne”.

Dokumenty złożyć można osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Haczowie pok. nr 2, wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres gops@haczow.pl.

Ofertę należy złożyć do dnia  14.06.2022 r.

Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do GOPS Haczów) nie będą rozpatrywane.

 

Kierownik GOPS Haczów

Ewa Wais

 

ZAŁĄCZNIKI:

  • Klauzula RODO
    Utworzono dnia 02.06.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

1