Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023

Utworzono dnia 31.08.2022

Stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023. Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem stypendium szkolnego o charakterze socjalnym (którzy spełniają kryterium dochodowe nieprzekraczające 600 zł netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony), prosimy o składanie czytelnie wypełnionych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami od 1.09.2022 r. do 15.09.2022 r. 

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Haczowie za wyjątkiem:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – wniosek składa się do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – wniosek składa się do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej GOPS Haczów (www. gops.haczow.pl) z zakładki „Pomoc materialna dla uczniów-stypendium szkolne” lub otrzymać w siedzibie GOPS w Haczowie pok. nr 5

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 28

W poprzednim tygodniu: 67

W tym miesiącu: 179

W poprzednim miesiącu: 360

Wszystkich: 11207

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

1