Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności dla dzieci z autyzmem dziecięcym

Utworzono dnia 15.09.2023

Formularz rozeznania rynku

na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności dla dzieci z autyzmem dziecięcym

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług.

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie

                 36-213 Haczów 573

2. Tryb udzielenia zamówienia: Rozpoznanie cenowe.

Cena jest jedynym kryterium oceny oferty.

3. Przedmiot zamówienia: wykonywanie w miejscu zamieszkania dziecka specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności z autyzmem dziecięcym.

4. Termin realizacji zamówienia: październik 2023 r. – grudzień 2023 r.

5. Zakres wykonywanych czynności:  uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności oraz asystowanie w codziennych czynnościach życiowych.

6. Niezbędne wymagania.

Osoba wykonująca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi musi spełniać wymagania określone w  Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)

1. Posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 

2. Wykazać się najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym,
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym,
5) zakładzie rehabilitacji.
6) innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

 

3. Posiadanie przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, określone w ust. 1 rozporządzenia, co najmniej rocznego stażu pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2  i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

 

4. Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług, np.:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
2) kształtowania nawyków celowej aktywności,
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

7. Wymagane dokumenty:

1) oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2) CV

3) List motywacyjny

4) Dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia)

5) Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopia)

6) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych

7) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.

8. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić  w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną na kopercie należy umieścić  napis „Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dziecko autystyczne”

Ofertę  złożyć można osobiście u Zamawiającego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Haczowie pok.
nr 2, drogą pocztową, poczta elektroniczną na adres gops@haczow.pl

Ofertę należy złożyć do dnia  28.09.2023 r.

ZAŁĄCZNIKI:

  • Oferta
    Utworzono dnia 15.09.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
  • RODO
    Utworzono dnia 15.09.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 22

W poprzednim tygodniu: 77

W tym miesiącu: 226

W poprzednim miesiącu: 253

Wszystkich: 12116

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

1