Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Utworzono dnia 02.03.2022

Haczów, dnia 2 marca 2022 r.

GOPS.110.1.2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny

 

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

1. obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych;

2. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna

lub

wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 447) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

4. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. posiada stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań;

7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa, w szczególności z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego;

8. Posiada prawo jazdy kat. B, mile widziany własny samochód.

Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta rodziny, w związku z zadaniami które będą mu powierzone oczekuje się cech takich jak:

1. wysoka kultura osobista,

2. umiejętność podejmowania decyzji,

3. zdolność i otwartość na komunikowanie się,

4. poczucie odpowiedzialności,

6. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

7. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

8. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

9. znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

10. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

11. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

12. kreatywność, odporność na stres,

13. umiejętność pracy w zespole.

Zadania asystenta rodziny:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Pozostałe zadania reguluje art. 15 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy);

4. Kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy ewentualnie referencje z zakładów pracy);

5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;

6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8. Oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;

9. Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej.

Dodatkowe informacje:

1. Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia (czas zastępstwa pracownika);

2. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona, a ponadto asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez GOPS w Haczowie;

3. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (życiorys) i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) DUUEL. z 2021 r., Nr 74, poz. 35”;

4. Aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na asystenta rodziny” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Haczowie w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2022 roku. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data wpływu do siedziby jednostki) lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane;

5. W przypadku większej ilości ofert postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w dwóch etapach: Etap I Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej, Etap II Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie, Haczów 573 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny zostaną poinformowane telefonicznie – Kierownik GOPS w Haczowie zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami;

6. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te, w tym oferty niewybranych kandydatów, mogą zostać odebrane do dnia 31.03.2022 r., a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone;

7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 13 43 91 002 wew. 28 w godzinach pracy Ośrodka.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Haczowie

Ewa Wais

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

1