Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie Dobry Start - 300+

Świadczenie “Dobry start” – 300+

Podstawa prawna : Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061)

Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

Wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:

  • rodzic dziecka
  • opiekun faktyczny (czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka)
  • opiekun prawny
  • osoba ucząca się, czyli:

– pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony

Świadczenie Dobry start przysługuje do ukończenia:

  • 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się, a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 20 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 lat
  • 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 24 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 lat (w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności).

Świadczenie dobry start przysługuje na dziecko w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w szkole, która w rozumieniu § 3 pkt 6 ww. rozporządzenia, oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 

Wniosek o przyznanie świadczenia Dobry start można składać:

  • od 1 lipca danego roku do 30 listopada danego roku – drogą elektroniczną:

– za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej;

– przez Internet (dla osób posiadających tzw. profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny) za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  • od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku – w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka.

W przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w lipcu i sierpniu danego roku – wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września danego roku.

W przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w okresie od września do listopada danego roku – wypłata świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Powyższe terminy dotyczą prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, Wnioskodawca będzie wezwany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku. Wezwanie wydłuża termin rozpatrzenia sprawy.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia dobry start.

Informację o przyznaniu świadczenia otrzymają Państwo w wiadomości e-mail (o ile we wniosku zostanie wskazany adres poczty elektronicznej) w przypadku gdy nie został wskazany adres e-mail istnieje możliwość osobistego odebrania informacji o przyznaniu świadczenia w siedzibie Ośrodka.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Drogą listową będą przesłane jedynie wezwanie o uzupełnienie braków we wniosku, decyzja o odmowie przyznania świadczenia Dobry start i rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

1