Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny

Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są m.in.:

  • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,
  • klęska żywiołowa,
  • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania,
  • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.

 

Z uwagi na jego funkcję - środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej - termin składania wniosków o zasiłek szkolny wynosi do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Wniosek może złożyć:

  • rodzic lub przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletni uczeń,
  • dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza.

 

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek szkolny może być przyznawany raz lub kilka razy w ciągu roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

1