Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe na realizację świadczenia usług porad prawnych na rzecz mieszkańców Gminy Haczów wymagających wsparcia, w szczególności osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej i/lub uzależnień w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjny ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej

Utworzono dnia 29.12.2023

Haczów, dn. 29 grudnia 2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację świadczenia usług porad prawnych na rzecz mieszkańców Gminy Haczów wymagających wsparcia, w szczególności osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej i/lub uzależnień w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjny ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty na realizację usług porad prawnych w okresie od 01.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

I. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) realizację usług poradnictwa prawnego w okresie od 01.02.2024 r. do 31.12.2024 roku;

b) prowadzenie 4 dyżurów w miesiącu po 2 godziny (środa w godzinach od 15:30 do 17:30) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Haczowie;

c) przyjmowanie i udzielanie klientom niezbędnej pomocy prawnej, zwłaszcza ofiarom przemocy w rodzinie;

d) sporządzanie dokumentacji w postaci rejestru dyżurów;

e) udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa, uchybień przy jego stosowaniu oraz skutków tych uchybień.

II. Informacje dotyczące usług porad prawnych:

a) przewidywana liczba osób max. 4 osoby podczas jednego dyżuru (dopuszcza się zmienną liczbę osób na świadczone usługi – uzależnione jest to indywidualnymi potrzebami mieszkańców wymagających pomocy);

b) przewidywana liczba godzin w miesiącu- 8 h/m-c;

c) dni i godziny pracy - usługi świadczone w dni robocze w cztery środy miesiąca w godzinach od 15:30 – 17:30;

d) miejsce wykonywania usługi: siedziba Zamawiającego tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie, Haczów 573 (w cenę należy wkalkulować wszelkie koszty związane z realizacją usługi w tym koszt każdorazowego dojazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi).

III. Zakres wykonywanych usług:

Usługi obejmują pomoc prawną w zakresie:

1) świadczenia specjalistycznego poradnictwa prawnego, w szczególności:

a) osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych związanych występowaniem przemocy domowej, uzależnień, problemów związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, bez względu na posiadany dochód;

b) udzielanie porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego, pomocy społecznej, pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej, osobom i rodzinom z problemem uzależnień mieszkańcom Gminy Haczów;

c) zapewnienia pomocy prawnej w formie anonimowych konsultacji indywidualnych.

2) pomoc prawna będzie skierowana do osób:

a) będących w różnych sytuacjach kryzysowych (rozwód, separacja, śmierć bliskiej osoby, przejęcie opieki prawnej, trudne życiowe decyzje itp.);

b) osób i rodzin przeżywających problemy rodzinne związane z realizacją obowiązków rodzicielskich;

c) nadużywających alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, szukających i potrzebujących wsparcia, w uzasadnieniu decyzji podjęcia leczenia oraz skutków prawnych niepodejmowania leczenia;

d) osób i rodzin cierpiących z powodu nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych przez ich bliskich w zakresie prawnego zabezpieczenia się przed skutkami uzależnienia;

e) doświadczających przemocy w rodzinie, szukających pomocy i porad prawnych w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz uruchomieniu działań interwencyjnych i wskazania instytucji, które zajmują się dalszym etapem pomocy;

f) stosujących przemoc wobec swoich bliskich, w zakresie skutków prawnych i konsekwencji jakie są z tym związane oraz poradnictwa dla osób chcących zmienić swoje postępowanie, szukających wsparcia w tym zakresie (wskazanie instytucji i miejsc, w których realizowane są programy, warsztaty, zajęcia korekcyjne).

IV. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1. posiadają wykształcenie, umiejętności, uprawnienia oraz co najmniej 6 miesięczne doświadczenie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w tym:

a) ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku prawo, odbyli lub są w trakcie odbywania aplikacji radcowskiej lub adwokackiej, dodatkowo posiadają ukończone szkolenia lub studia/studia podyplomowe w zakresie związanym ze świadczonymi usługami;

b) posiadają doświadczenie w realizacji usług poradnictwa lub pracy na rzecz rodziny i osób zagrożonych alkoholizmem i przemocą oraz osób korzystających z systemu pomocy społecznej, potwierdzone oświadczeniem wykonawcy (ze wskazaniem podmiotów) lub zaświadczeniami podmiotów, w których były świadczone tego typu usługi;

c) znajomość specyfiki występującej w instytucjach pomocy społecznej,

2. dostarczą wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. V niniejszego ogłoszenia, zgodnie z podanymi niżej wymogami.

V. Dokumenty wymagane od Wykonawców w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia;

b) CV Oferenta (wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia zawodowe, szkolenia oraz przebieg pracy zawodowej potwierdzony rekomendacjami, oświadczeniem wykonawcy (ze wskazaniem podmiotów) lub zaświadczeniami podmiotów).

VI. Zamówienie zostanie udzielone w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130 000 ZŁOTYCH.

VII. Zamawiający oceni oferty kierując się kryterium:

 

 1. Cena oferty brutto - 60 %

Zamawiający dokona oceny ofert kierując się następującymi założeniami:

Cena oferty będzie wynikała z „Ceny brutto oferty”, zapisanej w pkt 2. Formularza ofertowego. Ze wszystkich wartości Ci złożonych ofert, Zamawiający przyjmie wartość najmniejszą, jako Cminimum. Cena „C” będzie oceniana wg skali punktowej. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów w tym kryterium to 60.

Punktacja za cenę oferty ustalona jest w sposób następujący:

 

minimum

C=                                                                                        x 60 punktów

i                                 

gdzie: C i - cena badanej oferty (z Formularza ofertowego)

 

2. Doświadczenie - 40 %

Doświadczenie będzie oceniane wg skali punktowej, z uwzględnieniem wagi procentowej tego kryterium. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów w tym kryterium to 40. Punktacja za kryterium „Doświadczenie” będzie przydzielana według informacji wskazanej przez wykonawcę w Tabeli w pkt 3 Formularza oferty a ustalona jest w następujący sposób:

 

 1.  

Wymagane doświadczenie Wykonawcy usług poradnictwa prawnego

Punktacja

 1.  

co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w realizacji usług poradnictwa lub pracy na rzecz rodziny i osób zagrożonych alkoholizmem i przemocą oraz osób korzystających z systemu pomocy społecznej, potwierdzone oświadczeniem wykonawcy (ze wskazaniem podmiotów) lub zaświadczeniami podmiotów, w których były świadczone tego typu usługi

 1.  
 1.  

co najmniej roczne doświadczenie w realizacji usług poradnictwa lub pracy na rzecz rodziny i osób zagrożonych alkoholizmem i przemocą oraz osób korzystających z systemu pomocy społecznej, potwierdzone oświadczeniem wykonawcy (ze wskazaniem podmiotów) lub zaświadczeniami podmiotów, w których były świadczone tego typu usługi

 1.  
 1.  

co najmniej 1,5 roczne doświadczenie w realizacji usług poradnictwa lub pracy na rzecz rodziny i osób zagrożonych alkoholizmem i przemocą oraz osób korzystających z systemu pomocy społecznej, potwierdzone oświadczeniem wykonawcy (ze wskazaniem podmiotów) lub zaświadczeniami podmiotów, w których były świadczone tego typu usługi

 1.  
 1.  

co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji usług poradnictwa lub pracy na rzecz rodziny i osób zagrożonych alkoholizmem i przemocą oraz osób korzystających z systemu pomocy społecznej, potwierdzone oświadczeniem wykonawcy (ze wskazaniem podmiotów) lub zaświadczeniami podmiotów, w których były świadczone tego typu usługi

 1.  
 1.  

co najmniej trzyletnie doświadczenie w realizacji usług poradnictwa lub pracy na rzecz rodziny i osób zagrożonych alkoholizmem i przemocą oraz osób korzystających z systemu pomocy społecznej, potwierdzone oświadczeniem wykonawcy (ze wskazaniem podmiotów) lub zaświadczeniami podmiotów, w których były świadczone tego typu usługi

 1.  

 

 

VIII. Ofertę na Formularzu oferty (stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.01.2024 r. do godz. 15:30 w jednej z wybranych przez Wykonawcę formie:

- papierowej, którą należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na usługi poradnictwa prawnego świadczone w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Haczowie” osobiście lub listownie na adres ośrodka: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 36-213 Haczów 573, bądź

- elektronicznej przesyłając skany dokumentów drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Zamawiającego gops@haczow.pl, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Oferty złożone w obu formach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel. 13 43 91 002 wew. 28

e-mail: gops@haczow.pl

 

Załączniki:

Integralną część zapytania ofertowego stanowi Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

                                                                                   Kierownik GOPS Haczów

                                                                                                  Ewa Wais

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 42

W poprzednim tygodniu: 47

W tym miesiącu: 156

W poprzednim miesiącu: 277

Wszystkich: 11793

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

1